Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ                                          Ηράκλειο, 27-2-2014
          ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 Τηλ. 2810236861

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ


Αγαπητοί γονείς,

Όπως γνωρίζετε, από την περυσινή σχολική χρονιά, η εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια γίνεται με γραπτή δοκιμασία (τεστ), η οποία φέτος θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 στις 10 π.μ.
Οι μαθητές εξετάζονται στα πλαίσια μιας δίωρης διαδικασίας και αξιολογούνται σε δεξιότητες που αφορούν: 
α) «Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας» 
β) «Μαθηματικά»  γ) «Φυσικά»
Πρέπει να τονιστεί ότι δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και σε καμία περίπτωση δεν ελέγχονται γνώσεις, που απαιτούν απομνημόνευση. Με το παραπάνω τεστ οι μαθητές αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο.
Γι’ αυτό, οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη ούτε να υποστούν φροντιστηριακή εξάσκηση για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω δοκιμασία. Όσα ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από  τη φοίτησή  τους στο Δημοτικό Σχολείο αρκούν για τη επιτυχή συμμετοχή τους.
Για την καλύτερη ενημέρωση των μαθητών/τριών, των γονέων και κηδεμόνων καθώς και των εκπαιδευτικών σχετικά με το χαρακτήρα και το είδος των εξεταζομένων γνωστικών πεδίων θα ανακοινωθούν ενδεικτικά θέματα εντός του πρώτου δεκαημέρου του Απριλίου. 
Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή τους στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ (μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου)  και στο σύνδεσμο  http://apps.athena.net.gr/pps/aitisi από 1 έως 31 Μαρτίου 2014. Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.  
Κατά το διάστημα από 2 έως 12 Μαΐου 2014, οι  γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που υπέβαλαν αίτηση υποχρεούνται να παραλάβουν από την επιτροπή εξετάσεων του Προτύπου Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου το δελτίο συμμετοχής του/της μαθητή/τριας  στη δοκιμασία (τεστ) εισαγωγής.
Κατά την επίσκεψή τους στο σχολείο, οι γονείς πρέπει να φέρουν μαζί τους:

·         την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο
·         βεβαίωση ταυτοπροσωπίας του μαθητή/τριας από Δήμο ή Κ.Ε.Π. ή διαβατήριο 
·         μία φωτογραφία ταυτότητας ή διαβατηρίου (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη) του/της μαθητή/τριας

Όλα τα παιδιά θα εγγραφούν τον Ιούνιο από το Σχολείο μας στο Γυμνάσιο της γειτονιάς που ανήκουν. Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα εισαχθούν στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου, εφόσον επιθυμούν να γίνει εγγραφή του/της μαθητή/τριας, υποχρεούνται να  προσκομίσουν βεβαίωση του Διευθυντή του Γυμνασίου που θα έχει εγγραφεί ο/η μαθητής/τρια , εντός της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου του 2014.
  Πληροφορίες καθώς και διευκρινίσεις για τη διαδικασία της δοκιμασίας (τεστ) δίνονται στο τηλέφωνο του Προτύπου Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου 2810260663, ώρες 8.30 -14.00 καθώς και στην ιστοσελίδα του σχολείου http://gym-peir-irakl.ira.sch.gr/    
                                                            Η Διευθύντρια του Σχολείου

                                                                                       Χατζηγιαννάκη Αργυρώ