Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

19 Οκτωβρίου, 2020

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΡΗΤΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Ανδρόγεω 2, 3ος όροφος

Τηλέφωνο   : 2813 409412, 2813 409414

 

Ηράκλειο  12/10/2020

Αρ. Πρωτ.: 653

 

 

 

 

Προκήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού

 με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου                                          του  41ου  Δ.Σ. Ηρακλείου

 

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου έχοντας υπόψη:

1.       Την υπ’ αριθμ. 8440/2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τ΄ Β) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με τον καθορισμό λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων τους όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. οικ. Υ.Α. 1940/2018 (ΦΕΚ  310/2.02.2018 τ΄ Β) και 5293/2018 (ΦΕΚ 816/8-03-2018 τ΄Β).

2.      Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003/30.05.2008 τ΄ Β) για τη λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπ’ αριθμ. Κ.ΥΑ. 111526/Δ4/10.09.2010 (ΦΕΚ 1541/15.09.2010 τ.Β),56758/Δ4/24.04.2013 (ΦΕΚ 1131/10.05.2013) και Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646Β/25.08.2016).

3.      Την υπ’ αριθμ. 110/02-10-2020 Α.Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έγκρισης προκήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης του κυλικείου του 41ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, των όρων της προκήρυξης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

4.      Την με αρ. πρωτ. 652/12-10-2020 απόφαση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης περί συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 41ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.

5.       Την ανάγκη διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμετάλλευση του κυλικείου του 41ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Προκηρύσσει

 

Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου του 41ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου                (Μελετίου Πηγά 63, Τ.Κ. 71306, Ηράκλειο Κρήτης)

 

   Καθορίζει τους όρους διαγωνισμού ως εξής:

 1.Η ανάθεση από τη Σχολική Επιτροπή της λειτουργίας και εκμετάλλευσης των κυλικείων των δημοσίων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης γίνεται μόνο κατόπιν διαγωνισμού σε συνάρτηση με: α) την τιμή προσφοράς, β) την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου, γ) την πολυτεκνική ιδιότητα του ιδίου ή και προερχόμενου από πολυτεκνική οικογένεια, δ) την μονογονεϊκή ιδιότητα και ε)την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ.

  Η μοριοδότηση  στις  περιπτώσεις α,β,γ,δ,ε, γίνεται ως εξής:

  1. Κάθε προσφορά πολλαπλασιάζεται επί δύο (2).

  2. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση κυλικείου υπολογίζεται ένα (1) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8).

  3. Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται τα μόρια ως ακολούθως:

     -Πολύτεκνος υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου πέντε (5) μόρια.

     -Υποψήφιος εκμεταλλευτής προερχόμενος από πολυεκνική οικογένεια τρία (3)     μόρια

  4. Μονογονεϊκή ιδιότητα τέσσερα (4) μόρια

  5. Πιστοποιημένος από τον ΕΦΕΤ υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου επιπλέον  ένα (1) μόριο

 6. Πιστοποιημένος είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων   (ΕΣΥΔ) δύο (2)   μόρια.

 

2.Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα Ανδρέα Παπανδρέου-Δημαρχείο Ηρακλείου–1ος όροφος-οδός Αγ. Τίτου 1 στις 13-11-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το συγκεκριμένο σχολείο.

 

Η προθεσμία μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης και της ημέρας του αρχικού ή του επαναληπτικού διαγωνισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερών ή των 20 ημερών αντίστοιχα. 

 

3.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά  νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν τη δυνατότητα  λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας. (Το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού).

 

4.Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:

α) Όσοι απασχολούνται στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

β) Συνταξιούχοι.

γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1, 2, 3 και 4), 5, 7, 8 και 9 του ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9.2.07.

δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.

 

 5.Διάρκεια μίσθωσης

α) Η σύμβαση ισχύει για εννέα  (9) χρόνια, αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και λήγει την 30η Ιουνίου του ενάτου έτους, χωρίς καμιά περαιτέρω παράταση.

β) O εκμεταλλευτής του κυλικείου έχει την υποχρέωση να αναλάβει υπηρεσία εντός 30 ημερών από την έναρξη του διδακτικού έτους ή σε κάθε άλλη περίπτωση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση λύεται η συνεργασία και η Σχολική Επιτροπή καταγγέλλει τη σύμβαση.

6. Η Περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr, τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου, σε εμφανές μέρος μπροστά στην είσοδο του σχολείου , σε πολυσύχναστους χώρους της περιοχής (πλατείες κ.λ.π.) και δημοσιεύεται τουλάχιστον μία φορά σε δύο τοπικές εφημερίδες και αν δεν υπάρχουν δύο σε μία τοπική εφημερίδα.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τοπικές εφημερίδες η δημοσίευση γίνεται σε τοπική  εφημερίδα της πλησιέστερης περιοχής όμορου Δήμου.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου αναρτάται επίσης προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού, όπως και οι εξής Αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων :

1.      ΚΥΑ αρ. 64321/Δ4/16-05-2008 περί λειτουργίας κυλικείων δημόσιων σχολείων και της με αρ. ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646Β/25.08.2016)

2.      Υ1γ/Γ.Π./οικ. 81025 (ΦΕΚ 2135 τ. Β΄/29-8-2013) Υγειονομικής διάταξης.

3.      Απόφαση αρ. 70776/07-07-2016 (ΦΕΚ 2091/07-07-2016 τ. Β) του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τις ανώτατες τιμές πώλησης των προϊόντων στα σχολικά κυλικεία.

 

7.Δικαιολογητικά συμμετοχής

Ο κλειστός φάκελος με τα δικαιολογητικά θα κατατίθεται με την επίδειξη του ΑΔΤ , θα αναγράφει εξωτερικά το ονοματεπώνυμο του προσφέροντος και θα απευθύνεται προς:

 

 «Την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου

του 41ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου»

 

Σε περίπτωση που την προσφορά καταθέτει άλλο άτομο εκτός από τον προσφέροντα  θα προσκομίζεται και έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων-προσφορών από τους ενδιαφερόμενους είναι έως 13-11-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή, στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου, οδός Ανδρόγεω 2, 3ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής

 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι:

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

β) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας σε φωτοαντίγραφο του φυσικού προσώπου και σε περίπτωση εκπροσώπησης, του εξουσιοδοτημένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου.

γ) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό ανά μαθητή ετησίως σε ευρώ Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της  Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Η οικονομική προσφορά τοποθετείται σε ξεχωριστό κλειστό αδιαφανή φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και εν συνεχεία τοποθετείται στο μεγαλύτερο φάκελο μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται στα 4 ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.

Σε σχολεία Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, με αριθμό μαθητών μικρότερο των 250, η Σχολική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα το ελάχιστο ποσό προσφοράς να το μειώνει μέχρι και 50% για σχολεία Δ/θμιας Εκπαίδευσης και μέχρι 60% για σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης.

Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση των Υπουργών ΥΠΕΠΘ και Εσωτερικών.

δ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε μίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.

ε)  Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

στ)Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας  σε ισχύ.

ζ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου (Δεν απαιτείται για δημοτικά νομικά πρόσωπα)

η) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου. (Δεν απαιτείται για δημοτικά νομικά πρόσωπα)

θ) Ποσό εγγύησης 300,00 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.

Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού πλην αυτού στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός  ο οποίος πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

 Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’ όλη τη διάρκεια της  σύμβασης και επιστρέφεται μετά την λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.)

ι) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν  ότι:

 1) Δεν απασχολούνται στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

 2) Δεν είναι συνταξιούχοι

  3) Δεν  έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1, 2,  3 και 4), 5, 7, 8 και 9 του ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9.2.07.

 4) Δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού   Σχολείου.

  (Δεν απαιτείται για δημοτικά νομικά πρόσωπα)

ια) Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας.

ιβ) Πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ.

ιγ) Για την συμμετοχή των δημοτικών νομικών προσώπων απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτούμενου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου και καταστατικό. Τα δημοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

ιδ) Ότι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.

 

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να τάσσει εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πλην της χρηματικής εγγύησης ή της εγγυητικής επιστολής, τα οποία θα κατατίθενται μαζί με την προσφορά.

8.Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού, αυτός επαναλαμβάνεται με την ίδια διαδικασία.  Σε περίπτωση αποτυχίας και του επαναληπτικού διαγωνισμού, γίνεται απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ενδιαφερομένων για απευθείας ανάθεση, μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση σε άτομα του σχολικού περιβάλλοντος, πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Οι όροι της απευθείας ανάθεσης δεν μπορεί να είναι δυσμενέστεροι των προβλεπόμενων όρων της προκήρυξης. Το ποσό της ανάθεσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο ποσό που καθορίζεται στο άρθρο 11 της ΚΥΑ 64321/∆4/16-05-2008/ΦΕΚ 1003 τ. Β΄/2008, όπως κάθε φορά ισχύει.

Το άτομο του σχολικού περιβάλλοντος που συνταξιοδοτείται ή αποχωρεί από το σχολείο για οποιοδήποτε λόγο, εξακολουθεί να έχει την εκμετάλλευση του κυλικείου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της σύμβασής του. Στον καθαριστή – τρια που έχει αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται υποχρεωτικά πριν ή μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου. Για τα λοιπά πρόσωπα η ενασχόλησή τους με τη λειτουργία του κυλικείου δεν πρέπει να εμποδίζει την εκτέλεση των κυρίων καθηκόντων τους.

9.Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Όσοι παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.

 Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη, ήτοι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ., ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών.

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους, ως εκπρόθεσμες.

10.Αντιπροσφορές στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

11.Ένσταση κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, υποβάλλεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η Επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στη Σχολική Επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού, προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δε γίνονται δεκτές.

Της ένστασης κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό, λαμβάνει γνώση υποχρεωτικά με τη φροντίδα της Επιτροπής αυτός κατά του οποίου στρέφεται.

12. Στην  περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

13.Αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση του Διαγωνισμού είναι η Σχολική Επιτροπή. Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.

14. Ο εκμεταλλευτής του σχολικού κυλικείου καταβάλλει στην αρμόδια Σχολική Επιτροπή κατ’ έτος το ποσό που συμφωνήθηκε, σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη την 30η Νοεμβρίου, η δεύτερη την 28η Φεβρουαρίου και η τρίτη την 31η Μαΐου.

Η μη καταβολή της δόσης  στο χρόνο που προβλέπεται από την Διακήρυξη συνιστά  λόγο καταγγελίας της σύμβασης.

15. Το ύψος των δόσεων θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο u=1/189.α.β.γ., όπου u= το ύψος των δόσεων, 189 οι εργάσιμες ημέρες του έτους, α= η προσφορά, β= ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών στις ημερομηνίες που καταβάλλονται οι δόσεις, γ= οι εργάσιμες ημέρες λειτουργίας του σχολείου με αντίστοιχη φοίτηση μαθητών για την περίοδο που καλύπτει η δόση. Ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών (β) και οι εργάσιμες ημέρες για την περίοδο που καλύπτει η δόση (γ) βεβαιώνονται κάθε φορά από τον Διευθυντή του Σχολείου. Στον αριθμό αυτό προστίθενται  και ο αριθμός των σπουδαστών των Π.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. στην περίπτωση που συστεγάζονται σε σχολεία και εξυπηρετούνται από το κυλικείο του σχολείου. Σε περίπτωση που στο σχολικό συγκρότημα συστεγάζεται νηπιαγωγείο, ο αριθμός των φοιτούντων νηπίων δεν συνυπολογίζεται στον καθορισμό του μισθώματος. Στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την περίοδο από την έναρξη των προαγωγικών εξετάσεων μέχρι τη λήξη τους θα καταβάλλεται το ήμισυ του μισθώματος.

Το ποσό του μισθώματος υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού) το οποίο επιβαρύνεται εξ ημισείας ο μισθωτής και ο εκμισθωτής.

(Υπ. αρ. Δ.ΤΕΦ Α΄/31.01.2013 του Υπουργείου Οικονομικών (Τέλη χαρτοσήμου επί μισθωμάτων που εισπράττουν σχολικές Επιτροπές).

16. Τα μισθώματα των σχολικών κυλικείων αποτελούν έσοδο  της  αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής και εισπράττονται και διατίθενται κατά τις ισχύουσες οικείες διατάξεις.

17. Με απόφαση της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής του σχολείου συγκροτείται η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργίας του σχολικού κυλικείου, η οποία αποτελείται από:

α) Το Διευθυντή του σχολείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

β) Ένα μέλος του συλλόγου γονέων με τον αναπληρωτή του.

γ) Ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής με τον αναπληρωτή του.

δ) Ένα μέλος της Μαθητικής Κοινότητας με τον αναπληρωτή του.

ε) Έναν Εκπαιδευτικό του σχολείου με τον αναπληρωτή του.

Πρόεδρος της παραπάνω Επιτροπής είναι ο Διευθυντής του σχολείου ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος, καλεί τα μέλη σε συνεδρίαση για τη συζήτηση διαφόρων προβλημάτων λειτουργίας του κυλικείου. Για τις συνεδριάσεις τηρούνται σχετικά πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πράξεων.

   Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του κυλικείου, η διάθεση από αυτό των προβλεπόμενων και οριζόμενων ειδών από τις ισχύουσες διατάξεις, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

    Στα σχολικά συγκροτήματα ή σε σχολεία όπου έχουμε ένα κυλικείο, αλλά δύο ή περισσότερους συλλόγους γονέων, συλλόγους διδασκόντων κ.λπ. η επιτροπή Ελέγχου Λειτουργίας του σχολικού κυλικείου αποτελείται από:

α) Ένα Διευθυντή σχολείου του συγκροτήματος ή των συστεγαζόμενων στο διδακτήριο σχολείων, ως πρόεδρο της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του που επιλέγονται από τον Πρόεδρο της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής.

β) Ένα μέλος του συλλόγου γονέων με τον αναπληρωτή του που τους προτείνουν όλοι οι σύλλογοι των σχολικών μονάδων που συστεγάζονται στο συγκεκριμένο διδακτήριο.

γ) Ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής με τον αναπληρωτή του που επιλέγονται από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής.

δ) Ένα μέλος των μαθητικών κοινοτήτων με τον αναπληρωτή του που θα προτείνονται από τις μαθητικές κοινότητες όλων των άλλων σχολείων του συγκροτήματος ή των συστεγαζόμενων στο διδακτήριο σχολείων.

ε) Έναν εκπαιδευτικό με τον αναπληρωτή του που θα προτείνονται από όλους τους συλλόγους διδασκόντων των άλλων σχολικών μονάδων.

Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής του συγκροτήματος.

18.Κάθε παράβαση των όρων της παρούσας θα πιστοποιείται από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου, η οποία μπορεί να εισηγείται στη σχολική Επιτροπή του σχολείου την καταγγελία της σύμβασης που έχει υπογραφεί, για ουσιώδη λόγο, που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του κυλικείου.

 Η Σχολική Επιτροπή κρίνει εάν συντρέχει ή όχι λόγος καταγγελίας της σύμβασης και αποφασίζει αναλόγως, αφού προηγουμένως κληθεί να εκφράσει τις απόψεις του, ο εκμεταλλευτής του κυλικείου.

    19. Στην περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης διενεργείται νέος διαγωνισμός και η νέα σύμβαση θα ισχύει μέχρι την 30η Ιουνίου, μετά τη συμπλήρωση των εννέα (09) ετών. Το μίσθωμα στον πρώτο χρόνο της σύμβασης αυτής θα είναι μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί αναλογικά στο σύνολο των ημερών (εργάσιμων) του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από 1ης Ιουλίου, μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης.

20. Σε περίπτωση μεταστέγασης μέρους του σχολικού συγκροτήματος με μείωση των μαθητών άνω του 20% δύναται ο μισθωτής του κυλικείου να ζητήσει από τη Σχολική Επιτροπή τη λύση της σύμβασης με δίμηνη τουλάχιστον προειδοποίηση, οπότε δεν καταπίπτει η εγγύηση υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

21. Η σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Ηρακλείου και από τον υποψήφιο που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια.  

22. Η Σχολική Επιτροπή κατά το χρόνο της προκήρυξης υποχρεούται να έχει εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις καταλληλόλητας του χώρου του κυλικείου, προκειμένου να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας από το Δήμο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

  23.Ο  μισθωτής   που  θα  αναλάβει   την   εκμετάλλευση  του κυλικείου θα πρέπει να γνωρίζει τα εξής :

α) H παρουσία του μισθωτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη. Δύναται να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας.

Το πρόσωπο το οποίο θα συνεπικουρεί πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1,2,3, και 4), 7.8 και 9 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ:26Α/9-2-2007), «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»

Ο μισθωτής  παραλαμβάνει  το κυλικείο  σε καλή κατάσταση  και υποχρεούται στο   διάστημα  που θα το  χρησιμοποιεί  να  το επιμελείται  και  να  το  παραδώσει  στον   εκμισθωτή κατά  τη  λήξη της μίσθωσης στην κατάσταση που το παρέλαβε, αλλιώς ευθύνεται  για αποζημίωση.

β) Απαγορεύεται   η   υπεκμίσθωση   του   κυλικείου   ή   η παραχώρηση σε άλλο άτομο.

γ)  Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση  φορολογικής ταμειακής μηχανής

    δ)  Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στoν O.A.E.E.

ε)  Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας.

     Η έκδοση άδειας λειτουργίας θα γίνει με μέριμνα και αποκλειστική ευθύνη του     μισθωτή.

στ) Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου και του Διευθυντή του σχολείου.

 ζ) Ο εκμεταλλευτής κυλικείου σε περίπτωση που δεν διαθέτει βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ. υποχρεούται να το παρακολουθήσει προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση στη Σχολική Επιτροπή μετά την υπογραφή της σύμβασης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

η) Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/  οικ. 81025 (ΦΕΚ 2135Β/29-8-2013) Υπουργική Απόφαση όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά με την οποία καθορίζονται οι κανόνες υγιεινής των σχολικών κυλικείων και τα επιτρεπόμενα  είδη που διατίθενται από αυτά.

θ) Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά όσα ορίζονται στις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις περί καθορισμού ανωτάτων  τιμών διάθεσης  ορισμένων ειδών που διατίθενται από τα σχολικά κυλικεία (σ.σ. σήμερα η υπ’ αρ. 70776/07-07-2016 (ΦΕΚ 2091/07-07-2016 τ. Β) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τις ανώτατες τιμές πώλησης προϊόντων στα σχολικά κυλικεία)

ι) Η μίσθωση των σχολικών κυλικείων κατά οποιονδήποτε τρόπο δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις.

24.Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους  όρους της διακήρυξης και τις διατάξεις της με αρ. ΚΥΑ 64321/Δ4/16-05-2008 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις των με αρ. υπ΄αρ. Κ.ΥΑ. 111526/Δ4/10.09.2010 (ΦΕΚ 1541/15.09.2010 τ. Β), 56758/Δ4/24.04.2013 (ΦΕΚ 1131/10.05.2013 τ.Β και Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646Β/25.08.2016).

25.Όλοι οι παραπάνω όροι, και ότι προβλέπεται από την Κ.Υ.Α 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 τ. Β΄/30-05-2008) όπως έχει τροποποιηθεί και κάθε φορά ισχύει και την Κ.Υ.Α. Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646Β/25.08.2016) οι οποίοι υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις, θεωρούνται και είναι ουσιώδεις, η δε παράβαση και ενός μόνο εξ αυτών θα έχει σαν συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

26.Τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί η δημοπρασία. Οι αποδείξεις ή/και τιμολόγια καταβολής των δαπανών αυτών προσκομίζονται απαραίτητα σαν δικαιολογητικά κατά τον καταρτισμό και υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης του κυλικείου.

27. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού  αποτελείται από την Διευθύντρια του σχολείου, την Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων του σχολείου και έναν εκπρόσωπο του Δήμου στη Σχολική Επιτροπή με τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση κωλύματος.

28. Πληροφορίες :

Στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου  Ηρακλείου, οδός Ανδρόγεω 2, 3ος όροφος, Ηράκλειο, τηλ. 2813 409412 & 414, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

 

Ο   Πρόεδρος

 

 

 

Αντώνιος Περισυνάκης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προς:

Την Σχολική Επιτροπή

Π/θμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Ηρακλείου

Ανδρόγεω 2, 3ος Όροφος

Ηράκλειο

 

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

 

 

Επώνυμο

:

……………………...

Παρακαλώ όπως δεχθείτε

Όνομα

:

……………………...

την αίτησή μου για τη συμμετοχή μου

Όνομα συζύγου

:

……………………...

στον διαγωνισμό για την εκμίσθωση του κυλικείου του

Όνομα μητέρας

:

……………………...

………………………………………

Έτος Γέννησης

:

……………………...

 

Τόπος Γέννησης

:

……………………...

 

Α.Δ.Τ.

:

……………………...

 

Δ/νση κατοικίας

:

……………………...

 

Τηλέφωνο

:

……………………...

 

Κινητό

:

……………………...

 

 

 

      Ηράκλειο .../.../2020                                                         Ο/Η Αιτ…….…                                             

 


Προς:

Την Σχολική Επιτροπή

Π/θμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Ηρακλείου

Ανδρόγεω 2, 3ος Όροφος

Ηράκλειο

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

Συμμετοχής στον Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση του κυλικείου του …………………………. Ηρακλείου

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

Επώνυμο                                 : ……………………………………………………

Όνομα                                     : ……………………………………………………

Όνομα πατέρα ή συζύγου       : ……………………………………………………

Επάγγελμα                              : ……………………………………………………

Δ/νση κατοικίας                       : ……………………………………………………

Τηλέφωνο                               : ……………………………………………………

Κινητό                                     : ……………………………………………………

 

 

Ο/Η υπογραφόμενος/η  με τα ανωτέρω ατομικά στοιχεία δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση των όρων της προκήρυξης  τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και προσφέρω το ποσό των………ευρώ κατά μαθητή ετησίως.

 

 

 

 

Ηράκλειο …………………….

 

Ο/Η προσφέρ…..

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΡΗΤΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Ανδρόγεω 2, 3ος Όροφος

Τηλέφωνο   : 2813 409412, 14

E-mail         : protovathmia@gmail.com

 

Ηράκλειο   12/10/2020

Αρ. Πρωτ.: 653

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για την εκμίσθωση του κυλικείου του 41ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου )

 

To Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου» προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 41ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (Μελετίου Πηγά 63, Τ.Κ. 71306, Ηράκλειο).

Ο διαγωνισμός θα γίνει σε συνάρτηση με: α)την τιμή προσφοράς, β) την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου, γ) την πολυτεκνική ιδιότητα του ιδίου ή και προερχόμενου από πολυτεκνική οικογένεια, δ) την μονογονεϊκή ιδιότητα και ε) την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ, στην αίθουσα Ανδρέα Παπανδρέου, Δημαρχείο Ηρακλείου, 1ος όροφος, οδός Αγ. Τίτου 1, στις 13-11-2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη, εγγύηση συμμετοχής το ποσό των 300,00 € ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή .

Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται στα τέσσερα ευρώ (4,00€) ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί το ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οδός Ανδρόγεω 2, 3ος Όροφος  έως και 13 Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ.

Η αναλυτική διακήρυξη και οι σχετικές Κ.Υ.Α. έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 2813-409412 και 2813-409414.

 

 

       Ο  Πρόεδρος

 

 

        Αντώνιος Περισυνάκης