Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

29 Μαΐου, 2015

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 
Α΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ     Στην Α΄ τάξη εγγράφονται υποχρεωτικά όσοι μαθητές συμπληρώνουν  μέχρι την 31/12/2015   το έκτο (6ο) έτος της ηλικίας τους,  δηλαδή έχουν γεννηθεί  το έτος 2009. 

     Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη απαιτούνται:

1.    Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.
2.     Το βιβλιάριο υγείας του μαθητή (γαλάζιο βιβλιάριο) ή προσκόμιση άλλου εγγράφου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
3.    Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.
4.    Το Ατομικό Δελτίο Υγείας  Μαθητή (ΑΔΥΜ) που θα συμπληρωθεί από παιδίατρο. Το έντυπο θα σας δοθεί από το Σχολείο.
5.    Αποδεικτικό στοιχείο στο οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (ΔΕΗ-ΟΤΕ).

     Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 1 έως 19 Ιουνίου.